Huisregels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZANGGROEP SPARKLE VELSEN

Repetities:
1. De repetities worden gehouden op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, met een pauze van 21.00 uur tot 21.15 uur.
2. Een ieder dient op tijd aanwezig te zijn.
3. In de pauze is er mogelijkheid tot het –tegen betaling- drinken van een kopje koffie of thee (€ 0,80)

Lidmaatschap/contributie:
4. Het lidmaatschap gaat in na drie achtereen volgende repetitie-avonden, en is bindend voor een half jaar. Bij tussentijdse opzegging (binnen dat half jaar) vindt er geen restitutie plaats. Na betaling van een contributie termijn vindt geen restitutie plaats. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Zolang de schriftelijke opzegging alsmede de eventuele koorkleding/accessoires/muziek nog niet door het bestuur zijn ontvangen, zal de automatische incasso blijven voortduren. Bij verandering van woonadres moet hiervan kennis gegeven worden aan de ledenadministratie.
5. De contributie dient bij voorkeur middels automatische incasso te worden voldaan in januari en juli. Het rekeningnummer van Sparkle is: NL44 RABO 0145 8467 17. Houdt u er bij rechtstreekse betaling rekening mee dat uw naam op de overschrijving/storting overeenkomt met de naam die bekend is bij Sparkle. De contributie 2018 is vastgesteld op € 194,= per jaar.

Bestuur:
6. Bij het aftreden van bestuursleden is het bestuur verplicht kandidaten te stellen voor de bestuursfuncties, doch de stemming is geheel vrij. Bij tussentijdse vacatures moet binnen 6 weken tot verkiezing van een nieuw bestuurslid worden overgegaan.
7. Bij bestuursverkiezingen moet tweederde van de leden van de vereniging aanwezig zijn. Voorstellen en/of stemmingen worden geacht te zijn aangenomen, wanneer de helft plus één van de aanwezige leden van de vereniging voor zijn.
8. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie bestuursleden, te weten de voorzitter, secretaris, penningmeester en het algemeen bestuur bestaat uit een oneven aantal bestuursleden. De bestuurstaken worden onderling in het bestuur verdeeld.
9. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Indien dit voor het goed functionerend rooster van aftreden wenselijk is, kunnen één of meer bestuursleden ook voor een langere termijn dan drie jaar benoemd worden. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger (art. 10, lid 2 Oprichtingsakte). Een bestuurslid kan ook aftreden door voortijdig bedanken.
10.Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing/beschadiging van eigendommen tijdens de repetities en uitvoeringen.
11.Bestuursvergaderingen worden tenminste één keer in de drie maanden gehouden. Ledenvergaderingen worden op verzoek van het bestuur, of op verzoek van tenminste ¼ deel van de leden, doch minstens één keer per kalenderjaar gehouden.
12.De voorzitter heeft de leiding op de repetities en vergaderingen. De secretaris voert de correspondentie en bewaart alle bescheiden van het secretariaat. De penningmeester zorgt voor de financiën en int de contributie. Aan het eind van het boekjaar wordt in overleg met het bestuur een financieel jaarverslag en een begroting gemaakt voor het nieuwe jaar. Tevens wordt er kascontrole gedaan door twee vrijwilligers van de vereniging volgens schema.

Muziek/dirigent/optredens:
13.De dirigent kiest in overleg met het bestuur de in studie te nemen werken. Leden brengen hun eventuele wensen in bij de dirigent.
14.De leden zijn verplicht de hun toevertrouwde muziek zorgvuldig te behandelen en te bewaren. De muziek staat in dropbox en kan door het lid indien gewenst worden uitgeprint. Indien er tijdens optredens een  muziekmap gebruikt wordt is deze zwart. Bij beëindiging van het lidmaatschap of bij verandering van repertoire worden de digitaal verspreide muziekstukken ingeleverd.*
15.De dirigent kan door het bestuur, in overleg met de leden van de vereniging, benoemd en eventueel ontslagen worden met inachtneming van artikel 7:681 van het Burgerlijk Wetboek.
16.De dirigent is geen bestuurslid.
17.Tijdens optredens dragen wij koorkleding, welke door bestuur en leden op de jaarvergadering zijn afgesproken. Indien uw kledingkeuze niet overeenkomt met wat afgesproken is, wordt u uitgesloten van deelname aan het optreden. Kleine   wijzigingen qua koorkleding worden door het bestuur kenbaar gemaakt.
18.Muziekstukken die eigendom zijn van Sparkle (zijn genummerd) mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals gelegenheidskoren georganiseerd door koorleden.

Algemeen:
19.In verband met de senioren die boven de Hofstede wonen wordt u geacht het pand rustig te betreden en te verlaten.
20.Het logo van Sparkle is eigendom van het bestuur. Het logo is gedeponeerd bij het “Benelux-Merkenbureau”. Bij oneigenlijk gebruik zal een wettelijke procedure in werking treden. Het logo mag alleen gebruikt worden door het bestuur, met uitzondering van die gevallen waarin door het bestuur toestemming is gegeven aan personen, niet zijnde bestuursleden.

Huishoudelijk Reglement:
21.Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts geschieden in een algemene
ledenvergadering. Voorstellen zullen door het bestuur tijdig bekend gemaakt
worden. Voorstellen van de leden dienen minstens veertien dagen voor de
vergadering bij het bestuur te worden ingediend. Wijzigingen kunnen worden
aangebracht, indien tweederde deel van de leden van de vereniging hier voor is.
Wijzigingen kunnen door het bestuur op voorstel van tenminste vijf leden van de vereniging in behandeling worden genomen.
22.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur. Van dit besluit geeft het bestuur kennis aan de leden op de te houden repetities of in een ledenvergadering. Het besluit moet binnen een maand na de bespreking kenbaar gemaakt worden.
23.Dit reglement mag niets bevatten wat in strijd is met de reglementen van de zangersbond waar de vereniging bij is aangesloten.

Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van Zanggroep Sparkle Velsen te Velserbroek op 20 november 2013.

* Voetnoot: Het is niet nodig dat de digitale bestanden fysiek dienen te worden ingeleverd. Het is slechts  bedoeld als attentie punt dat ook de digitale verspreide muziek eigendom is en blijft van Sparkle.

WIL JE WETEN OF SPARKLE VELSEN VOOR JOU EEN LEUK KOOR IS?

Kom dan een keer langs om een avondje mee te zingen.
Tevens kan je een afspraak maken om ons te boeken voor een leuk optreden.